Kinezioterapie

Reflexní terapie dle Vojty (Vojtova metoda)

Vojtova metoda je soubor cvičebních technik používaných k léčbě tělesných a psychických poruch, objevená MUDr. Václavem Vojtou. Jejím základním principem je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory.

Na základě studií léčby dětí s dětskou mozkovou obrnou byly identifikovány specifické body, díky nimž je možné stimulovat tělo k určitým vrozeným pohybům, a to hlavně tlakem na příslušná citlivá místa (především na periost kostí a fascie). Kromě samovolné pohybové aktivity dochází současně k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny, pravidelnému hlubokému dýchání, upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center a celkovému zlepšení mentální aktivity

 

Senzomotorická stimulace

Senzomotoriká stimulace je metoda založená na neurofyziologickém podkladě a obsahuje soustavu balančních cviků prováděných v různých posturálních polohách. Nejprve na pevné podložce a poté postupným zvyšováním nároků také na labilních plochách.

Cviky spočívající ve vychylování podložky či pacienta z rovnovážného postavení ještě účinněji aktivují proprioceptory a výrazně aktivují příslušné nervové dráhy a centra. Pomocí senzomotoriké stimulace lze dobře ovlivnit nejčastější pohybové aktivity člověka (sed, stoj, chůze). Cviky usnadňují rozbití špatných pohybových stereotypů a umožňují dosažení rychlé a automatizované aktivace svalů potřebné pro správné držení těla ve stoji, v sedě a chůze.

 

Propriocepce

Propriocepce je schopnost nervového systému zaznamenat změny vznikající ve svalech a uvnitř těla pohybem a svalovou činností („polohocit“). Je nezbytná pro správnou koordinaci pohybu, registraci změny polohy těla, svalový tonus a průběh některých reflexů. 70% informací o prostředí ve kterém se pohybujeme, získáváme přes proprioceptory v našich chodidlech. Pokud mozek dostává od těla nepřesné informace ohledně polohy těla v prostoru, může to negativně ovlivnit spánek, pozornost a sociální interakci.

 

Synergická reflexní terapie

Synergická reflexní terapie patří mezi manuální terapie. Je to léčebný koncept, vyvinutý ortopedem doktorem W. Pfaffenrotem pro léčbu a prevenci následků dětské mozkové obrny a dalších neurologicko-ortopedických nemocí u dětí i dospělých. Synergická reflexní terapie pomáhá léčit všechny mozkové (cerebrální), míšní (spinální) a periferní neuro-ortopedické pohybové poruchy, které se projevují mimo jiné navýšeným popř. sníženým svalovým napětím (hypertonus/hypotonie), kontrakturami, spasticitou, sub/ luxacemi kyčlí, skoliózou, motorickou a psychomotorickou retardací (zpožděným vývojem), poruchou rovnováhy, hypersalivací (sliněním), atd.

 

Kineziotaping

Kinesiotaping je terapeutickou metodou, která využívá speciálně navržené elastické pásky. Kinesiotapingu využíváme ke zlepšení funkcí tkání , fyziologickému systému těla a k prodloužení terapeutického účinku léčby. Ve sportu je využíván jako prevence poranění, prevence bolesti způsobené z přetížení a ke zlepšení výkonu. Efekt kinesitapingu je dlouhodobý, v určitých případech okamžitý. Je metodou kombinovatelnou s manuálními technikami, vodoléčbou a mnoha dalšími. Ovlivňujeme kůži, fascie, oběhový a lymfatický systém, svaly i klouby. Zkracuje dobu rekonvalescence.

 

Bobathova metoda

Bobathova metoda je neurovývojová terapii, která se používá ve velké části světa pro léčbu zejména dětské mozkové obrny, ale také pro léčbu mnohých neurologickým onemocnění v dospělosti - pro příklad je velmi využívaná v problematice stavů po centrální mozkové příhodě.